ภาพบรรยากาศงานแต่งงานคุณมาลีย์&คุณภาวิต ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
(ใช้บริการเช่าโปรเจคเตอร์+จอ+ถ่ายทอดสดหน้างาน)